انواع تیغه های ادوات کشاورزی

تیغه موور 165 و 190

تیغه کج (165) و تخت (190) موور

تیغه ستاره ای فیدر میکسر

سوراخ داخل 10 و 12

تیغه گرد و بالاتا و هلالی فیدر میکسر

سوراخ داخل 10 و 12

سیب